Ugrás a tartalomra

A Balsai Meseház Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Meseház Óvoda Balsa
óvodavezető
 (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás  jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15. napjától 2020. augusztus 15 napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4468. Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó óvónői és vezetői feladatok ellátása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.tv-ben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az  illetmény   megállapítására   és  a juttatásokra a "Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló   1992.  évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati  feltételek:

§ Főiskola, Köznevelési tv. 67.§.(1) bek. a. pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, (óvodapedagógus).

§ Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§ Legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§ magyar állampolgárság

§ cselekvőképesség

§ büntetlen előélet

§ foglalkozástól eltiltás alatt nem áll

§ Felhasználói szintű internetes alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ A pályázat elbírálásánál előnyben részesül a közoktatási vezető szakirányú végzettséggel, vezetői gyakorlattal rendelkező pályázó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázatot 3 (egy eredeti és kettő másolati) példányban kell benyújtani!

§ nyilatkozat, hogy a korm.r. szerinti véleményezők a pályázata tartalmát megismerhetik

§ nyilatkozat, hogy személyes adatok kezeléséhez hozzájárul

§ fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

§ az intézmény vezetésére vonatkozóprogramot a szakmai program és a helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§ végzettséget és szakvizsgát tanúsító okiratok másolatai,

§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

§ nyilatkozat, hogy felhasználói szintű internetes alkalmazásokat kezeli

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia nyújt a 06-42/ 207- 606-es  telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4468. Balsa, Fő tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2015 (II.12)Kt hat, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

§ Személyesen: Somogyi Szilvia polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Fő tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról szakmai bizottság (Ügyrendi, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság) és a véleményezők javaslatának kikérése után Balsa Község Önkormányzatának képviselő-testülete dönt. A döntéshozó fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015.július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. március 13.

§ www.balsa.hu - 2015. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balsa.hu honlapon szerezhet.