Ugrás a tartalomra

TÁJÉKOZTATÁS a közösségi együttélés szabályait tartalmazó új helyi önkormányzati rendelet megalkotásáról

Tisztelt Balsai lakosok, cégvezetők, nonprofit szervezet vezetők!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletben határozza meg a közöségi együttélés alapvető szabályait. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben meghatározhatja a közösségi együttéléssel járó kötelezettségek tartalmát és elmulasztásuk jogkövetkezményeit.

A fenti jogszabály adta lehetőséggel élve Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának szabályairól szóló 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendeletet.

Balsa Község Önkormányzata a közösségi együttélés szabályainak megalkotása során olyan közrendvédelmi szabályokat alkotott, amely a helyi közösség, azaz a település minden lakójára vonatkozóan kötelező érvénnyel bírnak.  

Az önkormányzati rendelet alapján a jegyző a rendeletben rögzített magatartási szabályok megszegése esetén különböző szankciókat alkalmazhat. Ezek a szankciók a következők: figyelmeztetés, közigazgatási bírság, tevékenység elvégzésétől történő eltiltás, elkobzás.

A közigazgatási bírság felső határa természetes személyek esetben 200.000 forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 millió forint.  

A rendeletben külön meghatározásra kerültek

 • az eljárási szabályok
 • az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használatát jelölő magatartási normák
 • a helyi értékek védelmével kapcsolatosszabályok megsértésére vonatkozó előírások
 • a közterületnév-, házszám, és emléktáblával kapcsolatos előírások
 • a szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok
 • a közterület- használattal kapcsolatos szabályok
 • a köztisztasággal kapcsolatos szabályok
 • a plakátok, falragaszok, és reklámhordozók elhelyezési szabályok megszegése
 • a rendezvényekkel kapcsolatos szabályok megszegése
 • a zöldfelülettel kapcsolatos szabályok megszegése
 • az útügyi szabályok megszegése
 • a piac, vásár tartásával kapcsolatos előírások, szabályok megszegése
 • a közkutak használatára vonatkozó közösségi együttélési szabályok
 • állattartással kapcsolatos közösségi együttélési szabályok.

A rendelet, amely a www.balsa.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is elérhető, 2022. július 1- jén lép hatályba. Rendelkezései minden Balsai lakosra, illetve Balsa területén működő jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre egyaránt vonatkoznak.

A rendelet szövege a Balsa Híradó következő számában is elérhető lesz. Kérem tanulmányozzák át a rendeletet alaposan, ugyanis a rendeletben szabályozott magatartási normák esetében bejelentéssel élhetnek, illetve ezen normák betartása  egyaránt mindenkire kötelező.

Balsa, 2022. június 13.

Tisztelettel:

Somogyi Szilvia
polgármester

Németh Szilvia
jegyző