Ugrás a tartalomra

Rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Balsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [Általános rendelkezések]

(1) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás az, amely a társadalomra nem veszélyes, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, és amelyet Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete közösségi együttélés szabályait sértő magatartásnak minősít.

(2) A rendelet hatálya kiterjed Balsa Község közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendeletbe ütköző cselekmények valamelyikét követi el.

(3) A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a magatartása bűncselekményt, szabálysértést vagy más közigazgatási hatósági eljárás keretei között elbírálandó és közigazgatási bírsággal sújtandó cselekményt valósít meg.

2. § [Eljárási szabályok]

(1) A jelen rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő személlyel szemben természetes személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásért való felelősség, ha a szabályszegő természetes személy a magatartás elkövetésekor a tizenegyedik életévét nem töltötte be.

(3) Azzal szemben, aki tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem (továbbiakban: fiatalkorú), a közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

(4) A közigazgatási bírság kiszabása önkormányzati hatósági ügy, és Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét a jegyzőre ruházza át. A meghozott döntéssel szemben fellebbezés nyújtható be Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.

(5) A bírság összegét a közigazgatási bírság kiszabásáról szóló határozat véglegessé válásának napjától számított 15 napon belül Balsa Község Önkormányzat közigazgatási bírság elszámolási számlájára, vagy az Önkormányzat házipénztárába kell befizetni.

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során mérlegelni kell az elkövető vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók, illetve azokat az erre vonatkozó felhívásra az önként igazolja.

(7) A közigazgatási bírság mértékének meghatározásakor érvényesíteni kell a fokozatosság követelményét.

(8) A közigazgatási bírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék a cselekmény súlyához. A szabályszegő személyi körülményeit annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság rendelkezésre álló adataiból megállapíthatóak.

(9) A közigazgatási bírság kiszabása helyett felhívás is alkalmazható, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú, és a jogsértés összes körülményeiből arra lehet következtetni, hogy ez az intézkedés is kell visszatartó erőt jelent annak érdekében, hogy a szabályszegő a jövőben ne tanúsítson a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást.

(10) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 6. §-ában meghatározott feltételek fennállnak.

(11) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt a közigazgatási hatósági eljárás hivatalból, a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézőjének az észlelése alapján indul, ideértve azt az esetet is, amikor állampolgári vagy más szervezet, hatóság által tett bejelentés alapján győződik meg a Hivatal ügyintézője a magatartás megvalósításáról.

(12) Lakóingatlannal kapcsolatos jelen rendeletben foglalt jogszabálysértések esetén elsődlegesen a lakóingatlant életvitelszerűen használó személy szankcionálandó, illetve ennek hiányában az ingatlan tulajdonosa.

(13) Beépítetlen telek esetében a jelen rendeletben foglalt jogszabálysértések esetén a telek használója, ennek hiányában a telek tulajdonosa szankcionálandó. Használónak tekintendő, aki bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik a használattal kapcsolatban.

(14) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL: törvény, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 2017. évi CXXV. törvény rendelkezései kell megfelelően alkalmazni.

(15) Jelen rendeletben foglaltak a választási plakátok elhelyezésével kapcsolatban nem alkalmazandóak.

3. § [Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata]

Aki

a) a község jelképeit (címer, zászló) és Balsa Község nevére utaló elnevezést jogosulatlanul vagy engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja fel, vagy az engedélyben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza,

b) Balsa község címerét és zászlóját, továbbá Balsa község nevére utaló elnevezést olyan módon használja, hogy a község jó hírnevét vagy a település lakosságának településsel szembeni szeretetét, megbecsülését sérti

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

4. § [A helyi értékek védelmével kapcsolatos szabályok megsértése]

Aki a helyi védettség alá helyezett természeti értékeket

a) károsítja, megrongálja, megsemmisíti

b) engedély nélkül megváltoztatja,

c)  védett értékek megjelölését eltávolítja, vagy megrongálja

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

5. § [Közterületnév-, házszám-, és emléktáblával kapcsolatos szabályok megszegése]

Aki

a) a közterület névtáblát, házszámtáblát megrongál, eltakar, beszennyez, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti, jogtalanul kihelyez, vagy eltávolít,

b) az ingatlanán házszámtáblát a közterületről jól láthatóan az épületre, bejárati kapura (üres telken a kerítésre) nem helyez ki, ezzel akadályozva a hatósági és egyéb intézkedést

c) aki házszám változás esetén nem gondoskodik az érvényben lévő házszám kihelyezéséről

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

6. § [A szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos szabályok megsértése]

Aki

a) a kötelező közszolgáltatás szerződés-kötési kötelezettségének nem tesz eleget

b) a tulajdonában/használatában lévő hulladékgyűjtő edényt – a közszolgáltató által hivatalosan jelzett ürítési időszak kivételével – közterületen tárol, helyez el, vagy elszállítás céljából úgy helyezi el, hogy a közlekedés biztonságát veszélyezteti

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

7. § [Közterület- használattal kapcsolatos szabályok megszegése]

(1) Aki

a) közterületet engedély nélkül rendeltetésétől eltérő módon, illetve célra használja

b) közterületen másokat zavaró módon, vagy engedély nélkül különböző szolgáltatásokat nyújt, osztogat

c) kerítéssel körbekerített játszóterek területén, és a körbe nem kerített játszótereken a játszóeszközöktől számított 20 méteres távolságon belül dohányzik

d) közterületet közterület-használati engedélytől eltérő módon, az abban meghatározott méretek bármelyik paraméterét túllépve használja, illetve közterület-használat esetén a közterületet nem az előírt módon állítja helyre

e) üzemképtelen, hatósági engedéllyel nem rendelkező gépjármű tárolására használja a közterületet 1 hetet meghaladóan

f) közterületen történő kereskedelmi és szolgáltató tevékenység gyakorlására – melynek engedélyezésére a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározottak alapján történhet – közterület-használati engedélyt nem szerez be,

g) aki a település közigazgatási területén az önkormányzati utakon 2 órát meghaladó időtartamot parkol egy helyen traktorral, mezőgazdasági és egyéb munkagéppel, autóbusszal, kamionnal, illetve tehergépkocsival.

ezzel megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) A helyi rendelet szabályait megsértő személyt nem mentesíti a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság megfizetése az engedély nélküli vagy attól eltérő közterület-használat után fizetendő közterület-használati díj megfizetése alól.

8. § [Köztisztásággal kapcsolatos szabályok megszegése]

Aki

a) nem gondoskodik – függetlenül a területen biztosított köztisztasági közszolgáltatás mértékétől – az ingatlan oldalhatárai és a közúti gépjármű közlekedésére szolgáló szilárd burkolatú út vagy földút (eredeti termett talajú vagy ahhoz hasonló anyagú , pl. zúzottkő, kavics, murva, kohósalak, stb.) közötti kiépített vagy kiépítetlen területsáv (az ingatlan oldalhatára előtti járda, az ingatlan és a járda közötti, valamint a járda és az úttest közötti terület) gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, bokrok nyeséséről, gyep nyírásáról, a hó-eltakarításáról, és síkosság-mentesítéséről.

b) nem gondoskodik a b) pontban meghatározott területen található nyílt árok és annak műtárgyai (kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyói, csapadékvízgyűjtők) takarításáról, növények vágásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolításáról

c) nem gondoskodik a beépítetlen telekingatlanok tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, rovar- és rágcsálómentesítéséről

d) nem gondoskodik a beépített ingatlanának tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, rovar- és rágcsálómentesítéséről

e) nem gondoskodik az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre kinyúló ágak és bokrok nyeséséről

f) nem gondoskodik azon magánutak gondozásáról, karbantartásáról, takarításáról, és síkosság.-mentesítéséről, amelyek a közforgalom számára nincsenek átadva, de a lakóközösségek együtt használják

g) ingatlanáról a közterületre a havat kihelyezi

h) közterületen járművet mos

i) megsérti az égetésre vonatkozó szabályokat

j) nem gondoskodik üzlet, intézmény tulajdonosaként, bérlőjeként, használójaként, üzemeltetőjeként a nyitvatartási idő alatt a bejáratához a forgalmának megfelelő, de legalább közterületi hulladékgyűjtő kihelyezéséről, és annak folyamatos ürítéséről, valamint a nyitvatartási idő leteltével, a közterületről történő eltávolításáról, az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

9. § [A plakátok, falragaszok, és reklámhordozók elhelyezési szabályainak megszegése]

(1) Aki

a) nem építési engedély köteles reklámhordozót közúti űrszelvénybe nyúlóan közpark zöldfelületén helyez ki,

b) a plakátok , falragaszok és reklámhordozók tekintetében az önkormányzati rendeletben meghatározott mértéket túllépi, vagy az elhelyezési korlátokat megszegi,

c) a hirdetést, plakátot nem vízoldékony ragasztóval ragasztja fel a hirdetőoszlopokra.

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

(2) Amennyiben ezen személy nem állapíthat meg úgy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjének azt kell tekinteni, akinek érdekében a plakát, falragasz vagy reklámhordozó elhelyezésre került.

10. § [A temetőkkel és a temetkezésekkel kapcsolatos szabályok megszegése]

Aki

a) a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja

b) a temető területére engedély nélkül gépjárművet behajt

c) a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz

d) a temetőben nem a kijelölt helyen tárol, illetve helyez el szemetet

e) temető területére állatot bevisz

f) temető területén engedélytől eltérő síremléket helyez el

g) aki sírhellyel rendelkezni jogosult, és nem gondoskodik a síremlék fenntartásáról, rendbetételéről

h) aki a temető üzemeltetőjével történt előzetes egyeztetés nélkül ültet fát, illetve cserjét sírhelyen és sírhelyen kívüli területen vagy egyéb növényt a sírhelyen kívüli területen

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

11. § [Rendezvényekkel kapcsolatos szabályok megszegése]

Aki

a) engedély nélkül szervez közterületi rendezvényt, vagy

b) a közterületi rendezvény megrendezésével kapcsolatban kiadott engedélyben foglaltakat nem tartja be

megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

12. § [A zöldfelülettel kapcsolatos szabályok megszegése]

Aki

a) a település területén található zöldfelületeket (kivéve park) bármilyen módon károsítja, a zöldfelületek építményeit, tartozékait megrongálja, megsemmisíti

b) a közterületen elhelyezett virágokat leszedi, a fák, bokrok ágait tördeli, megcsonkítja, a fákon hirdetést, transzparenst függeszt ki

c) a hasznos állatokat és madarakat bármely eszközzel megzavarja (pl: madárfészket rongál, tojást kiszed, stb..)

d) díszburkolatú járdákon, sétányokon sóval történő síkosságmentesítést végez

e) járművével a zöldterületen közlekedik, várakozik (kivéve a zöldterület- fenntartó gépeket), illetve járművet mos,

f) zöld területen elhelyezett kerti építményeket, berendezéseket (bútorok, pihenőpad, hulladékgyűjtő kosár) nem rendeltetésszerűen használ,

g) a település közigazgatási területén belül a települési önkormányzat által fenntartott játszótereken a játszóterek felszereléseit rendeltetésellenesen használja, azt megrongálja, megsemmisíti az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

13. § [Útügyi szabályok megszegése]

Aki

a) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, azalatt vagy afelett építményt vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást létesít,

b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot, átereszt szennyezi

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt vagy azt szétszórja

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi

f) az utat vagy az út műtárgyát megrongálja

g) Balsa község Önkormányzatának tulajdonában álló közutakat, járdákat, egyéb közterületeit, amelyekkel kapcsolatban a közútkezelői, tulajdonosi feladatokat Balsa Község Önkormányzata látja el – engedély nélkül felbontja, helyreállítási kötelezettségének nem vagy nem a jogszabályban, engedélyekben meghatározott módon teljesíti,

az megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait.

14. § [A piac, vásár tartásával kapcsolatos előírások, szabályok megsértése]

A közösségi együttélés szabályait szegő magatartást követ el, aki

a) nem a kijelölt napi piacon, illetve az országos kirakodóvásár alkalmával nem az arra kijelölt helyen árusít

b) az árus, illetve szolgáltató, aki a vásáron és piacon nem az üzemeltető által részére kijelölt helyen árusít

c) az árus, ha zárást követő 1 órán belül az árusításra kijelölt helyet nem üríti ki, s áruját, felszerelését nem szállítja el

d) az árus az általa használt helyet nem tartja tisztán, valamint az árusítás befejezésekor azt nem tisztán hagyja ott

e) nem eladásra szánt állatot (kivéve vakvezető kutya) visz be a vásár vagy piac területére.

f) a vásár és piac területén sátrat, pavilont, bódét, az üzemeltető engedélye nélkül állít fel.

15. § [A közkutak használatára vonatkozó közösségi együttélési szabályok]

A közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő magatartást követ el, aki:

a) a közterületen lévő közkútról ivóvizet nem háztartási (főzés, mosás, tisztálkodás) célra vételez

b) a közterületen lévő közkútról az ivóvízhálózatba bekapcsolt ingatlan lakójaként vételez vizet

c) a közterületen lévő közkútról gépjárművet mos.

16. § [Állattartással kapcsolatos közösségi együttélési szabályok]

A közösségi együttélés szabályait megszegő magatartást követ el, aki közterületen háziállatot tart (macska kivételével), legeltet, vagy az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged.

17. § [Hatályba lépés]

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

Somogyi Szilvia sk.
polgármester

Németh Szilvia sk.
jegyző