Ugrás a tartalomra

Álláshirdetés Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Balsai Önkormányzat Konyhája intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. szeptember 1-től - 2027. augusztus 31.-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Rákóczi utca 49.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodás gyermekek részére köznevelési intézményben, valamint az intézményen kívüli gyermekétkeztetést. Biztosítja a rászoruló gyermekek szünidei gyermekétkeztetését. A szociális étkeztetés részére étkezés biztosítása helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével vagy házhoz szállítással. Ellátja a munkahelyi és vendég étkeztetést, helyben fogyasztással vagy az étel elvitelével. Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony, költségtakarékos működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, az intézmény képviselete. Gyakorolja az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Feladata továbbá a jogszabályban előírt szabályzatok elkészítése, alkalmazása. Gondoskodik a jogszabályok, a Képviselő-testület határozatainak, utasításainak a végrehajtásáról. Elkészíti az intézmény éves költségvetését. Felelős az intézmény pénzügyi gazdálkodásáért, a jóváhagyott költségvetés betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Élelmezésvezető képesítés, államháztartási mérlegképes könyvelő szakképzettség,
• legalább 15 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekétkeztet - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, a kinevezés a szakmai képzettségnek megfelelő munkakörre szól, • magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
• kiváló szintű szakmai ismeret, terhelhetőség, • a jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok (egyszerű másolatai), 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a véleményezők pályázatát megismerjék

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia polgármester nyújt, a 06/42-207-692 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4468 Balsa, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 448-2/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: Somogyi Szilvia polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásának határidejét követő első ülésen dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázókat a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. A közalkalmazotti munkakörbe kinevezés – az 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ (4) bekezdések kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.balsa.hu - 2022. június 13.
• helyben szokásos módon - hírdetőtábla - 2022. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek minősítse.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.