Ugrás a tartalomra

Álláshirdetés Meseház Óvoda Balsa óvodavezető beosztás ellátására

Balsa Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Meseház Óvoda Balsa
óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022. szeptember 1-től - 2027. augusztus 31. -ig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség az Nkt. 67. § rendelkezései szerint,
• pedagógus munkakörben szerzett legalább négy éves szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött cselekvőképes magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz , végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat hiteles másolata, az intézmény vezetésére fejlesztésére vonatkozó program, legalább 4 éves gyakorlat igazolása, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésében foglalt

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia polgármester nyújt, a 06/42-207-692 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4468 Balsa, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 445-2/2022 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

• Személyesen: Somogyi Szilvia polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4468 Balsa, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról személyes meghallgatást követően Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a pályázókat a Képviselő-testület döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja, illetve amennyiben a pályázó a pályázat elbírálási határidejétől számított 90 napon belül pályázati dokumentumait nem veszi át, úgy a Kjt. vhr. rendelkezése szerint azok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.balsa.hu - 2022. június 13.
• helyben szokásos módon - hírdetőtábla - 2022. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot négy példányban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján tett nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan. Hiánypótlásnak helye nincs. A hiányosan vagy késedelmesen benyújtott pályázatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilváníthatja azok érdemi elbírálása nélkül. A pályázat benyújtásával kapcsolatos minden költséget a pályázó maga viseli, megtérítés nincs. A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.