10 éves a Tiszaparti Hal és Vadételek fesztiválja

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem a szülőket, hogy a Meseház Óvoda Balsa óvodájában a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket

2016. május 3. (kedd) 8-17. óra

és

2016. május 4. (szerda) 8-17. óra

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint:

„ A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

2016. szeptember 1-től óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön tejesíti, köteles 2016. május 19-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozás helyszíne: 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2016. június 6-a, a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve az óvoda székhelyén 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

Somogyi Szilvia s.k.

polgármester

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

  

Tájékoztatom, hogy Balsa Község Önkormányzata 2015/2016. tanévre is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz, melynek

beadási határideje 2015. november 09.

Kérem, hogy a pályázati adatlapot a megadott határidőig töltsék ki, mely http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon található.

Az adatlap kitöltéséhez pályázói regisztráció szükséges, melyhez az információk Balsa honlapján érhetőek el.

Azok a hallgatók, akik tavaly is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

A pályázóknak csatolniuk kell:

· a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

· igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,

· a szociális rászorultságot igazoló iratokat.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Balsa Község honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

A kitöltött űrlapokat és a mellékleteket kinyomtatva juttassák el Önkormányzatunkhoz a fenti határidőig!

 

NYILATKOZAT

Pályázati kiírás A

Pályázati kiírás B

Tájékoztató

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2015. (VII.  30.) számú határozata
Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
MESEHÁZ ÓVODA BALSA
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1 napjától 2021. augusztus 15 napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4468. Balsa, Szabolcsvezér utca 31 szám

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógus végzettség
§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
§ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
§ legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
§ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorolt vagy letelepedett személy
§ cselekvőképesség
§ büntetlen előélet és
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezelésével kezeléséhez hozzájárul

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ részletes szakmai önéletrajzot
§ végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat
§ az intézmény vezetésére vonatkozóprogramot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia polgármester nyújt a 06-42/ 207-692-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4468. Balsa, Fő tér 1 szám). Kérjük a borítékon feltüntetni „óvodavezető” megnevezést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelenné történő nyilvánítást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.balsa.hu 2015. augusztus
Balsai Híradó  2015. szeptember
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

2015. július 18-án 10.00 órától

Balsán, a révlejáró melletti területen
Rendezvényünk a hungaricumnak számító pontyhalászlé népszerűsítését viseli célként, amelyhez igazodóan szintén igen népszerű hal és vad ételféleségek egészítik ki a kínálatot.

PROGRAM

10.00    Ünnepélyes megnyitó
10.30    Komphúzó verseny
11.00    Helyi szervezetek (vegyeskar, nyugdíjasok, gyerekek) műsora
13.00    Nóta és operett előadás
14.00    Jelmezes gyerekműsorok, (Violetta divatbemutató és Y2K tánc és divatműsora)
15.00    Fekete Lakkcipők (Emlékkoncert Komár László dalaiból)
16.30    Bódi Guszti és Margó
17.30    Inflagranti együttes
19.00    Compact Disco
20.30    Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című produkciót a miskolci színtársulat előadásában.
22.00    Tűzijáték

Napközben csi-hu-hu kisvonat, helikopter, foglalkoztató és egyéb szórakoztató programok lesznek.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

      

 

 

 

 

Tiszaberceli és Balsa Község Önkormányzata

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:

4474 Tiszabercel, Fő utca 40.
4468 Balsa, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint a 2011. évi CLXXXIX.4.81.§-ban foglalt feladatok ellátása, valamint az egyéb jogszabályok alapján feladat-, és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Ellátandó feladatok:

Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közös önkormányzati hivatal vezetése, munkáltató jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői vonatkozásában, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek  munkájának segítése, gazdálkodási feladatok irányítása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Közös Önkormányzati Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés megléte
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • legalább két évi közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati gazdálkodásban szerzett ismeret és gyakorlat (Eadat, Ebr42, ÖNEGM, ÖnkAdo, KGR programok ismerete),
 • Legalább 3- 5 év vezetői tapasztalat,
 • közigazgatási szervnél szerzett közigazgatási gyakorlat - Legalább 2-5 év szakmai tapasztalat,
 • közbeszerzési-jogi ismeretek, Európai Uniós és hazai pályázati területen szerzett igazolt gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
 • a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos - helyzetelemzése épülő -  szakmai és vezetői elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szántó Zsolt polgármester, valamint Somogyi Szilvia polgármester nyújt, a 06-42/204-606, vagy 42/207-606 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszabercel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4474 Tiszabercel, fő u. 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 310/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
 • Személyesen: Szántó Zsolt polgármester Tiszabercel, Fő u. 40.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok formai és tartalmi feltételeknek való megfelelőségéről mindkét önkormányzat ügyrendi bizottsága együttes ülésen dönt, szükség esetén 3 napon belül esedékes hiánypótlást rendel el. A megfelelő pályázatot benyújtók zárt ülés keretében személyes meghallgatáson vesznek részt, melyet követően zárt ülés keretében a Képviselő-testületek együttes ülés alkalmával alakítják ki véleményüket a jelöltekről. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a pályázatok elfogadásáról a polgármesterek döntenek. A pályázók írásos értesítést kapnak. A polgármesterek fenntartják a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31. napja

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszabercel.hu, www.balsa.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

Beiratkozás a Meseház Óvodába

 

2015. április 28-án (kedden) 8 órától 14 óráig
2015. április 29-én (szerdán) 8 órától 14 óráig

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
- lakcímkártya
- TAJ kártya
- születési anyakönyvi kivonat.

Szabó Zoltánné
óvodavezető

2015. május 1.-én jótékonysági bál megrendezésére kerül sor az IKSZT CSŰR épületében!


Érdeklődni lehet a 42/207-692 /17-es mellék telefonszámon.

Választások


Közérdekü
Fotógalériák


Balsa települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Ki van itt?

Oldalainkat 4 vendég és 0 tag böngészi


Látogatók

free counters
IP

Kapcsolat

Fő tér 1.
4468 Balsa
Tel: +36 42 207-692
Fax: +36 42 207-692
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet

Style Setting

Fonts

Direction

 
Scroll to top