MEGHÍVÓ

Balsa Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját

2016. október 21-én (pénteken) 16:30-kor

a balsai IKSZT épületében az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre.

Program:

Ünnepi köszöntőt mond Somogyi Szilvia, Balsa Község Polgármestere

A Balsai Vegyeskar műsora

Pesti Zenés Színpad Ünnepi műsora
"Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!"

A műsort követően koszorúzással egybekötött fáklyás menet indul a református templom kertjében lévő kopjafához.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Somogyi Szilvia
polgármester

M e g h í v ó

Az 1990. évi LXV. törvény 12.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az Ügyrendi, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot

2016. szeptember 22. napján  (csütörtök) 13,00 órára
az Integrált Közösségi Szolgáltató Térben (IKSZT)
(4468 Balsa,  Fő tér 1.) rendes nyílt  ülésre összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

Napirendi–Javaslat

Zárt ülés:

1./ Beérkezett települési támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Radóczi János elnök

Rendes ülés:

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

3./ Balsa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) rendeletének módosítása.
Előadó: Radóczi János elnök

4./ Balsa Község Önkormányzatának Balsa Községben üzemelő komp viteldíjáról szóló 4/2016. (V. 06.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: Radóczi János elnök

5./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása.
Előadó: Radóczi János elnök

6./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Radóczi János elnök

7./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Radóczi János elnök

8./ 2016/17 tanév iskolakezdési támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Radóczi János elnök

9./ Meseház Óvoda Balsa 2015/2016 nevelési évben végzett munkáról készített beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Radóczi János elnök

10./ Meseház Óvoda Balsa 2016/2017 nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.
Előadó: Radóczi János elnök

11./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: Radóczi János elnök

12./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadása.
Előadó: Radóczi János elnök

13./ Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése.
Előadó: Radóczi János elnök

14./ Egyéb önkormányzatot érintő ügyek.
Előadó: Radóczi János elnök

 

Balsa, 2016. szeptember 19.

Radóczi János s.k.,
bizottság elnöke

 

M E G H Í V Ó

1990. évi LXV. törvény 12.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  rendes ülését

2016. szeptember 22. napján (csütörtök) 14,30  órára
az IKSZT épületébe összehívom (Balsa Fő tér 1), melyre Önt tisztelettel meghívom.

NAPIRENDI – JAVASLAT

 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a polgármester két ülés között végzett munkájáról.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

2./Balsa Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.16.) rendeletének módosítása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

3./ Balsa Község Önkormányzatának Balsa Községben üzemelő komp viteldíjáról szóló 4/2016. (V. 06.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

4./ A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

5./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatására pályázat benyújtása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

6./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: Radóczi János elnök

7./ 2016/17 tanév iskolakezdési támogatásának megtárgyalása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

8./ Meseház Óvoda Balsa 2015/2016 nevelési évben végzett munkáról készített beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

9./ Meseház Óvoda Balsa 2016/2017 nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezése.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

10./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás megtárgyalása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

11./ A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság részére nyújtott támogatás beszámolójának elfogadása.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester 

12./ Víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

13./ Egyéb önkormányzatot érintő ügyek.
Előadó: Somogyi Szilvia polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS ELRENDELÉSE

14./ Szociális ellátások körébe tartozó kérelmek elbírálása.
Előadó: Kovácsné Elek Irén jegyző

 

Balsa, 2016. szeptember 19.

Tisztelettel:

Somogyi Szilvia
polgármester

 

 

 15-850550-111 kódszámú vadászterület földtulajdonosi gyűlés összehívása

 

Alulírottak, mint a 15-850550-111 kódszámú vadászterület határvonalára vonatkozó a Szabolcs- Szatmár- Bereg· Megyei Kormányhivatal SZ/83/06789-5/2016 számú jogerős határozatával megállapított területére - mely terület térképi megjelölése jelen hirdetmény elválaszthatatlan melléklete - az összes földtulajdonosnak a tulajdoni hányada arányában számított, legalább 1/5-eként, mint földtulajdonnal, illetve a földtulajdonosok meghatalmazásával rendelkezők

 

földtulajdonosi gyűlést hívunk össze.

 

A földtulajdonosi gyűlés helye: Szabolcs Vadászház Tiszafolyó utca 1-2

A földtulajdonosi gyűlés ideje: 2016 Augusztus 29. 10 óra 30 perc

A földtulajdoni gyűlés regisztrációval kezdődik, ahol a szavazati arányok is megállapításra kerülnek.
A földtulajdoni gyűlésen történő részvételre csak szabályos regisztrációt követően van lehetőség
Regisztráció: ugyanott, 8 óra 30 perctől

Regisztráció után 30. perc szünet megtartására kerül sor.

A földtulajdonosi gyűlés napirendi pontjai:
1.) Döntés a gyűlés levezető elnökéről, jegyzőkönyv vezetőjéről és a két jegyzőkönyv hitelesítő rőt;
II.) Döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről;
III.) Döntés a vadászterület határának a Vtv. módosított 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről
IV.) Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről.
V.) A Földtulajdoni közösség működési szabályzatának elfogadása
VI.) Haszonbérleti szerződés főbb. tartalmi elemeinek elfogadása, a tulajdonosi képviselő felhatalmazása a haszonbérleti szerződés megkötésére

 

A földtulajdonosi gyűlésen, a vadászterületen igazoltan földtulajdonnal rendelkezők, illetve ilyen személyek írásba foglalt meghatalmazással (új Ptk 6: 15§) meghatalmazott képviselői vehetnek részt.

A meghatalmazás tartalmának meg kell felelnie a 14/2016. (III. 2.) FM rendelettel, valamint a 11/2016. (VI. 22.) FM rendelettel módosított 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a Vtv. végrehajtási rendelete) 15. számú mellékletében meghatározott kötelező adattartalomnak.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként - ez vonatkozik a személyesen megjelenő földtulajdonosokra és a meghatalmazást aláíró, és magukat meghatalmazottal képviseltető földtulajdonosokra is -el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát
e) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet, vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással, számítógépes hálózattal, adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott, nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A meghatalmazás a fenti a)- e) pontokban meghatározott tulajdonjog igazolására vonatkozó dokumentumokkal együtt érvényes. Nem tekinthető érvényesnek a meghatalmazás, ha nem felel meg a fenti előírásnak
Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét a jelen hirdetménnyel összehívandó földtulajdonosi gyűlésen a jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a módosított Vhr. megállapítja, hogy vadászterületnek minősülő ingatlan esetében, ingatlanonként (helyrajzi számonként) csak egy személy tehet érvényes jognyilatkozatot.
Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről, tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak (abban az esetben, ha az érintettnek 50%-os tulajdoni hányadot meghaladó a tulajdona, vagy 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező földtulajdonosok írják alá a meghatalmazást, akkor nyilván a szótöbbséget meglévőnek kell tekinteni).
Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.

A földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület - ideértve a medret is - aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak a napirendben meghatározott kérdésekben, kivéve a Vtv 108§ (2) bek. szerinti döntést.

 

Kelt: Gávavencsellő 2016.07.21

 

A hirdetmény teljes tartalma az alábbi linken letölthető:

 

HIRDETMÉNY PDF formátumban

Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogrendjének beálltáról

 

 

 

10 éves a Tiszaparti Hal és Vadételek fesztiválja

 

KÖZLEMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem a szülőket, hogy a Meseház Óvoda Balsa óvodájában a 2016/2017. nevelési évre az alábbi időpontokban lehet beíratni gyermekeiket

2016. május 3. (kedd) 8-17. óra

és

2016. május 4. (szerda) 8-17. óra

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki harmadik életévét 2016. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint:

„ A gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”

2016. szeptember 1-től óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön tejesíti, köteles 2016. május 19-ig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozás helyszíne: 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2016. június 6-a, a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az óvoda.

A határozat ellen irányuló felülbírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani Tiszaberceli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez címezve az óvoda székhelyén 4468 Balsa, Szabolcsvezér utca 31.

Somogyi Szilvia s.k.

polgármester

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

  

Tájékoztatom, hogy Balsa Község Önkormányzata 2015/2016. tanévre is csatlakozott a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz, melynek

beadási határideje 2015. november 09.

Kérem, hogy a pályázati adatlapot a megadott határidőig töltsék ki, mely http://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx honlapon található.

Az adatlap kitöltéséhez pályázói regisztráció szükséges, melyhez az információk Balsa honlapján érhetőek el.

Azok a hallgatók, akik tavaly is pályáztak az ösztöndíjra nem kell ismét regisztrálniuk, hanem a már meglévő felhasználónévvel és jelszóval tehetik meg a csatlakozást.

A pályázóknak csatolniuk kell:

· a jelenlegi tanulói jogviszonyt igazoló lapot,

· igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről,

· a szociális rászorultságot igazoló iratokat.

Amennyiben valamilyen probléma merülne fel a pályázat kitöltésében Balsa Község honlapján megtalálható a felhasználói kézikönyv, illetve önkormányzatunk dolgozói is szívesen állnak rendelkezésre.

A kitöltött űrlapokat és a mellékleteket kinyomtatva juttassák el Önkormányzatunkhoz a fenti határidőig!

 

NYILATKOZAT

Pályázati kiírás A

Pályázati kiírás B

Tájékoztató

BALSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2015. (VII.  30.) számú határozata
Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
MESEHÁZ ÓVODA BALSA
óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1 napjától 2021. augusztus 15 napjáig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4468. Balsa, Szabolcsvezér utca 31 szám

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, óvodapedagógus végzettség
§ vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
§ pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
§ legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
§ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező bevándorolt vagy letelepedett személy
§ cselekvőképesség
§ büntetlen előélet és
§ nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő szükséges kezelésével kezeléséhez hozzájárul

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ részletes szakmai önéletrajzot
§ végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat
§ az intézmény vezetésére vonatkozóprogramot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 31.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információt Somogyi Szilvia polgármester nyújt a 06-42/ 207-692-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Balsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4468. Balsa, Fő tér 1 szám). Kérjük a borítékon feltüntetni „óvodavezető” megnevezést.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Balsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelenné történő nyilvánítást.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.balsa.hu 2015. augusztus
Balsai Híradó  2015. szeptember
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

Választások


Közérdekü
"Ne gyújtsa, gyűjtse"


FotógalériákBalsa települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Ki van itt?

Oldalainkat 27 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

free counters
IP

Kapcsolat

Fő tér 1.
4468 Balsa
Tel: +36 42 207-692
Fax: +36 42 207-692
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

max maillots max maillot air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher air jordan pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora pas cher pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet pandora outlet woolrich outlet

Style Setting

Fonts

Direction

 
Scroll to top